اصلاح طلبان و دانشجویان ِ دربند! - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : شاهین دلنشین

عنوان : منبع اخبار را فراموش نکنید!
"اگر ما امروز در شرایطی که این جریان حزب ستیز و آزادی ستیز با تمام قوا و به طور یکدست حاکمیت را در اختیار دارد می توانیم بنشینیم و حرف بزنیم و در انتخابات شرکت کنیم، بزرگترین دستاوردی است که اصلاحات داشته است"

لطفا منبع اخبار را اعلام کنید!
۲۲۰ - تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣٨۶