میراث داران قهر و آشتی - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : علی صیامی

عنوان : همسایه ها را بیشتر از سابق ببینیم.
از نگاه من، ما ایرانی ها نگاهمان را با درصد بسیاربالایی به تجربه ها و تحولات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-هنری غرب می دوزیم و خیلی کم به همین تجربه ها و تحولات کشورهای همسایه مان- ترکیه، روسیه، هندوستان و..._ در طول تاریخ و موقعیت امروزی شان دقت می کنیم. فکر می کنم این موضوع یکی از نارسایی های اندیشه ورزی در ایرانی است. با اختلاف فرهنگی و رشد اجتماعی بسیار زیادی که ساختار کلی ایران با غرب دارد، اندیسه ورز ایرانی در نهایت و کلیت اش کاریکاتوری از فرهنگ غربی را بروز می دهد(استثنا ها به کنار). در صورتی که کشورهای یادشده راهی را برای رسیدن و یا رشد اجتماعی خود پشت سر گذاشته اند که شناخت آن ها می تواند ما را از زیکزاک زدن های بیجا بازدارد، بویژه اگر به نزدیکی بیشتری که این تحربه ها با فرهنگ اجتماعیِ ایرانی دارد دقت داشته باشیم.
این مقاله را یکی از اینگونه ها تلاش ها برای شناخت همسایه مان ترکیه دیدم و می خواهم در اینجا از نویسنده اش تشکرکنم.
۲۹۰٨۰ - تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣٨۹