از اعتبار ویکی لیکس تا رسوایی اینترنشنال - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : محمد ربوبی

عنوان : ویکی لیکس
نوشته اردشیر بسیار مفید است. پرده از نوع و هدف افشای اسرار برداشته است . نگاهی به مقاله ای در باره ی ویکی لیکس در سایت « نوشتار » بی فایده نیست .
www.neveshtar.net
٣۹٣٣٣ - تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۰