خاموشی در زندان - مجید نفیسی

نظرات دیگران
  
    از : مسعود بهبودی

عنوان : پرسشی دشوار به چندین دلیل
یک سوال:
بر جسم و جان خود حس می کنم
چرا «حس می کنم» و نه «احساس می کنم» که به شعر زیبائی خاصی می بخشد.
۵۶٣۷۹ - تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۲