از دوست داشتن - جهان آزاد

نظرات دیگران
  
    از : سارا فرزانه

عنوان : بوی ناب عشق
فقط می توان گفت:زیبا
خط به خط این شعر غیر قابل وصف
زیبا,پر از بوی ناب عشق و....باز هم زیباست
ماناباشی و پر از عاشقانه ها شاعر گرامی
۵٨۱۲٣ - تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۲