افغانستان برای ریاست جمهوری عبدالله آماده می شود - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : محمد براتی

عنوان : دراین بررسی یک موضوع ازقلم افتاده...وآن هدف خود مردم افغانستان است! چرا؟
دراین مقاله که رای گیری مردم افغانستان مورد بررسی قرارگرفتــه، یک موضوع ازقلم افتاده است! وانهــم میــل مردم افغانستان است که اصلا" فراموش شده! باید این را درنظرداشته باشیم اکثریت مردم افغانستان که در رای گیری شرکت کرده اند، مهاجرینی بوده اند که از ایران، پاکستان، کشورهای آسیایی واروپایی و...برگشته اند واینان درهرکشوری که بوده اند شاهد رای گیری های زیادی بوده اند، لذا،آموخته اند که چگونه رای دهنــد ضمن اینکه اکثریت آنها بدون اینکه قبیله و قوم را مدنظر داشته باشند، دراین فکرهستند که می تواند آنان را ازاین فلاکت وبدبختی نجات دهد، ضمن اینکه آنان خوب دریافته اند که همین قوم و خان وبزرگ خاندان و... همواره بزرگترین بدبختی را برایشان ایجاد کرده است وبه همین خاطر به کاندیدای جوان وباســواد خود یعنی آقای دکتر عبــدالله عبــدالله نگاه خاصی دارند، زیرا اورا می بینند که چگونه از خرافات بدور است ودر ایشان نگاه میکنند که سـواد دارد، زبان بیـن الملل میداند و زبان بین الملل می فهمــد، درنتیجه خوب حرف میزند، شیک می پوشــد که ازنگاه جهانیـــان مقبـول است...بنابراین اکثریت مردم افغانستان به درستی دریافتــه اند، درمجامع جهانی آنکسی می تواند برای مترقی شدن کشورش اقداماتی آنجام دهد که سیاست را بشناسد، جهان را بشانســد و... که دکتــر عبــدالله نشان داده که مناسبترین فرد در این سمت است نه آن رئیس قبیلــه درب وداغونشــان!
واما،ازاین حرفها که بگذریــم، قیافــه و رفتار وکردار آقای دکتر عبــدالله ما ایرانی ها را بیاد مهنــدس نقاش ما جناب میرحسین موسوی می اندازد که اگر ایران خواران گذاشته بودند حداقل از آسیب های ۴ســال آخر زمامداری آن بی خرد دمدمی مزاج درامان می ماندیــم،. که هم به نفع کشور ونظام بود و هم به نفع مردم... اماحیف،تاریخ که از مسببین نمیگذرد...انشاالله خداازآنان نگذرد که باعث بدبختی ما مردم شدند...آمین
۶۲۲۵۱ - تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹٣