متن و حاشیه تحولات معاصر خاورمیانه عربی - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : م. ارشک

عنوان : بی عملی و سردرگمی رهبران جمهوری اسلامی
این صحیح است که اگر جلوی داعش گرفه نشود، عواقب آن دامنگیر جمهوری اسلامی هم خواهد شد، که خود آغازگر افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه بوده است. اگر این اقایان کمی از رویکرد تنگ نظرانه فرقه ای شیعی دست بر می داشتند، می توانستند خطری را که آینده کشور را تهدید می کند ببینند. حمایت بی چون و چرای زمامداران جمهوری اسلامی از نوری مالکی تا سرحد ورشکستگی و از هم پاشیدگی نظام حکومتی عراق همراه با خصومت کور با امریکا -که مانع از تحقق همکاری بسیار ضروری در عراق بین آنها شده - درواقع از عواملی بوده که به تشدید بحران کنونی در خاورمیانه کمک کرده است.
۶۴۲۲۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹٣