سیاست اقتصادی نوین: خوانش دیالکتیکی لنین - ایگور یچف

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.