لحظه ی حال دولت و پرچم جنبش کارگری! - محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.