رونوشت به احمد شاملو، از خیابان! - محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.