اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی و
سیاستهای عمده رژیم جمهوری اسلامی
- یونس شاملی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.