سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


جای پای جمهوری اسلامی در برنامه حزب پان ایرانیست (سیاسی)

۲۶ اسفند ۱٣۹۷

آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟ (سیاسی)

۱٨ اسفند ۱٣۹۷

معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران (مساله ملی)

۱۶ بهمن ۱٣۹۷

استراتژی ما (مساله ملی)

۹ فروردين ۱٣۹۱

درجهء آگاهی نقاد ایرانی (مساله ملی)

۴ تير ۱٣۹۰

سایهء یک جنگ دیگر در خاورمیانه (سیاسی)

٨ تير ۱٣٨۹

گسترش بالهای فکری موسوی در آستانه ۲۲ بهمن (مساله ملی)

۲۰ بهمن ۱٣٨٨

آیا احمدی نژاد و موسوی را میتوان در یک ترازو گذاشت؟ (سیاسی)

٣۰ دی ۱٣٨٨

درباره جوکهای موهن علیه ملیتهای غیرفارس در ایران (مساله ملی)

۱۵ دی ۱٣٨٨

سرنوشت جمهوری اسلامی
به قاچاق اورانیوم گره خورده است
(سیاسی)

۱۰ دی ۱٣٨٨

کودک آزاری در نظام آموزشی ایران (اجتماعی)

٣ دی ۱٣٨٨

چه شعارهایی برای اعتلاء جنبش اعتراضی مردم مفید است؟ (سیاسی)

۱۰ آبان ۱٣٨٨

چگونگی انعکاس حقوق ملیتها
در فتوی اخیر آیت الله منتظری
(مساله ملی)

۹ آبان ۱٣٨٨

ناکارآمدی در توان نظامی آمریکا (سیاسی)

۷ مهر ۱٣٨٨

چرا رژیم در دستگیری میرحسین موسوی تعلل می کند؟ (سیاسی)

۱ مهر ۱٣٨٨

یک گام به پس، دو گام به پیش (سیاسی)

۱۶ شهريور ۱٣٨٨

حقوق ملیت های غیرفارس در سند سیاسی راه کارگر (مساله ملی)

۲ شهريور ۱٣٨٨

چگونه می توان از مرحله کنونی بحران سیاسی موفق عبور کرد؟ (سیاسی)

۲۷ مرداد ۱٣٨٨

تجاوز جنسی پاداشی برای شکنجه گران (اجتماعی)

۲٣ مرداد ۱٣٨٨

حرکتهای اعتراضی در ایران، راه به کجا می برد؟ (سیاسی)

۱۲ مرداد ۱٣٨٨

درباره ی شعار "مرگ بر روسیه" (سیاسی)

٣ مرداد ۱٣٨٨

تدریس به زبان مادری؛ حقیقت یا فریب؟ (مساله ملی)

٣۰ تير ۱٣٨٨

ایران به کجا می رود؟ (سیاسی)

٨ تير ۱٣٨٨

نقش آذربایجان در شرایط کنونی (مساله ملی)

٣۰ خرداد ۱٣٨٨

آذربایجانین عادیلانه موباریزه سینه اینانماق لازیمدیر (مساله ملی)

۱۹ بهمن ۱٣٨۷

برآیند اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (سیاسی)

۲۷ مهر ۱٣٨۶

اولویت ما حفظ کدام ایران است؟ (سیاسی)

۲۲ مهر ۱٣٨۶

نگاهی به انتخابات اخیر در ترکیه (جهان - مقالات و خبرها)

۵ مرداد ۱٣٨۶

حقوق برابر ملیتها
یکی از ارکان دمکراسی در ایران فرداست
(مساله ملی)

٣۱ تير ۱٣٨۶

سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران (سیاسی)

٨ خرداد ۱٣٨۶

این ره که تو می روی به فارسستان است (مساله ملی)

۶ خرداد ۱٣٨۶

شعارلارین آنالیزی (مساله ملی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶

تاریخ نانوشته (یادبود)

۲۴ ارديبهشت ۱٣٨۶

جنجال درباره فیلم "۳۰۰" (اجتماعی)

۱۷ فروردين ۱٣٨۶

اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی و
سیاستهای عمده رژیم جمهوری اسلامی
(مساله ملی)

۲۶ اسفند ۱٣٨۵

فمنیسم آذربایجانی (زنان)

۱۶ اسفند ۱٣٨۵

حقوق برابر شهروندی با و یا بدون حقوق ویژه (مساله ملی)

۲۶ بهمن ۱٣٨۵

عرضه گنجشک رنگ شده بجای بلبل به کنگره اکثریت (مساله ملی)

۲۰ بهمن ۱٣٨۵

جمهوری اسلامی به کجا میرود؟ (سیاسی)

۶ بهمن ۱٣٨۵

نمایش ساختگی کتابسوزان
و جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان
(سیاسی)

۱٣ دی ۱٣٨۵

ترکیه در چنبره تضادها (جهان - مقالات و خبرها)

۶ دی ۱٣٨۵

چرائی های فتوای قتل یک نویسنده در آذربایجان (سیاسی)

۱۴ آذر ۱٣٨۵

دمکراسی یا دیکتاتوری (سیاسی)

۲۶ آبان ۱٣٨۵

شونیسم در حاکمیت، شونیسم با حاکمیت (مساله ملی)

۱۵ آبان ۱٣٨۵

سوریه و گامهای به پس (جهان - مقالات و خبرها)

۲۴ مهر ۱٣٨۵

بسوی فدرالیسم در عراق (جهان - مقالات و خبرها)

۱۲ مهر ۱٣٨۵

افغانستان به کجا می رود؟ (جهان - مقالات و خبرها)

۲۶ شهريور ۱٣٨۵

تهدید اسرائیل را باید جدی گرفت! (جهان - مقالات و خبرها)

۲۲ شهريور ۱٣٨۵

لبنانِ در سایه سیاه جنگ (جهان - مقالات و خبرها)

۱۹ شهريور ۱٣٨۵

آلترناتیو جنبش ملل تحت ستم در ایران (مساله ملی)

٨ ارديبهشت ۱٣٨۵

 

یونس شاملی


بازگشت به صفحه نخست