تاریخ
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 

به انگیزه هفتادوپنجمین سالگرد زادروز پرویز صدری*
و به یاد حسین صدری

در میان جان‌های نازنینی که زندگی خود را به پای باورهای عدالتخواهانه و آزادیخواهانه گذاشتند، پرویز صدری غریبانه‌ترین سرنوشت را زیست. او که به همراه برادرش حسین صدری از کوشندگان دانشجویی و چریکی دهه‌ی چهل بود در اوایل دهه‌ی پنجاه ناپدید شد و تا کنون هیچ سرنخی از سرگذشت او به دست نیامده است. حسین صدری از سال ۱۳۵۰ با شعاعیان در ارتباط قرار گرفته بود. در اوایل مهرماه ۱۳۵۱ پرویز قرار مصطفی را به حسین داد.

پیمان وهاب‌زاده


    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست