یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اعلام موجودیت "کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران"اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹


اعلام موجودیت "کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران"
متشکل از بخشی از ایرانیان ساکن نروژ

حکومت جمهوری اسلامی در ایران، حکومتی غیر مردمی، دیکتاتوری با ساختاری تبعیض آمیز و غیر انسانی می باشد. بررسی چهاردهه کارنامه ضد بشری این حکومت علیه مردم ایران و دیگر نقاط جهان نشان میدهد این حکومت نه تنها ظرفیت هیچگونه تغییر و اصلاحی را بدلیل تبعیض و فساد ساختاری نخواهد داشت بلکه سعی دارد با ایجاد بحران در ایران و جهان به بقای مخرب خود ادامه دهد.
وجود رنگین کمانی از تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف جامعه ایران، ما را بر آن داشت تا در حمایت از ارزشهای ماندگار آن در تقابل با حکومتی واپسگرا، موجودیت تشکلی فراسازمانی و غیر ایدئولوژیک را در نروژ تاسیس و اعلام نمائیم.

نام: ما اعضای موسس این تشکل، نام آن را " کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران " برگزیده ایم.
اهداف:
هدف از ایجاد تشکل فوق، ایجاد ساختاری مناسب برای فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، هنری، محیط زیستی، اقلیتهای (دینی، مذهبی و ...)، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر نیروهای دمکرات و ترقیخواه ایرانی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ساکن نروژ می باشد تا بتوانند با تمام تفاوتهای دیدگاهی، نظری و سیاسی خود فعالیتهای مشترکی را در راستای گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتیک پیش برند.
مبنای کار مشترک نظری و عملی اعضای این تشکل در چهارچوبی فراسازمانی برای کسانیکه هیچ حزب و سازمان سیاسی را در این تشکل نمایندگی نخواهد کرد نه تنها براساس توافق و تفاهم بر سر رویدادهای سیاسی و تاریخ گذشته در ایران نبوده و نیست بلکه نوع ساختار و قدرت سیاسی پس از گذر از حکومت جمهوری اسلامی در ایران را متعلق به انتخاب و آرای مردم ایران در شرایطی آزاد و دموکراتیک می داند.
این تشکل با پذیرش تفاوت دیدگاههای موجود بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی در ایران نه تنها خود را رقیب دیگر تشکل و احزاب ندانسته بلکه سعی دارد بعنوان نهادی دموکراتیک، دیگر نیروهای اپوزیسیون را به همکاری مشترک تا استقرار آزادی، پلورالیسم سیاسی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران پس از دوران گذار دعوت نماید.
اصول و راهکارهای مشترک:
۱/ ایران، سرزمینی است که در نتیجه تجربه تاریخی مشترک مردمان مختلف همچون هموطنان ترک، عرب، فارس، کرد، لر، ترکمن، بلوچ و دیگر گروه هایی از اقلیتهای ایتنیکی، دینی، مذهبی و آتائیست با برخی اشتراکات و تفاوتهای فرهنگی، زبانی، جغرافیایی و طبیعی در پروسه ای تاریخی شکل گرفته است. بنابراین عدم تمرکز و تقسیم قدرت جزیی از ساختار نظام سیاسی در ایران آزاد خواهد بود.
۲/ ایجاد نظامی دموکراتیک و غیرمتمرکز مبتنی بر سکولاریسم، پلورالیسم سیاسی، استقلال و تفکیک قوای سه گانه، انتخابی بودن همه نهادهای حکومتی براساس آرای آزاد مردم معتبر و مشروعیت خواهد یافت.
٣/ تضمین برابری حقوقی شهروندان جدا از تفاوتهای فکری، سیاسی، اعتقادی، جنسیتی، دینی، مذهبی، ملی، قومی و زبانی.
۴/ تضمین اجرای اصول و حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیات آن.
۵/ تامین و تضمین برابری حقوقی زنان با مردان، لغو هرگونه تبعیض جنسیتی از کانون خانواده تا دیگر عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه.
۶/ تضمین آزادیهای سیاسی، لغو مجازات اعدام، مخالفت با هرگونه شکنجه و مجازاتی که حرمت و منزلت انسانی را خدشه دار سازد.
۷/ مخالفت با هرگونه مظاهر اعمال تبعیض، خشونت، تروریسم، بنیادگرایی و نژادپرستی
٨/ مبارزه و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
۹/ دفاع از اشکال مختلف مبارزه صنفی، سیاسی و مدنی از قبیل برپایی راهپیمائیهای اعتراضی، تحصن، اعتصاب و برگزاری اجتماعات مردمی با حفظ حق برخورداری دفاع از خود در برابر خشونت نیروهای سرکوبگر حکومت.
۱۰/ تلاش برای جلب افکار عمومی و نهادهای بین المللی در جهت حمایت از مبارزات مردم ایران و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف موارد نقض حقوق بشر در ایران.
۱۱/ دفاع از صلح و جهانی عاری از جنگ را وظیفه خود دانسته ولذا دخالت نظامی و تلاش برای آلترناتیوسازی در ایران را بهمراه دخالتهای حکومت جمهوری اسلامی در امور دیگر ملل و دولتها را محکوم نموده و معتقدیم سیاستهای مخرب و تنش آفرین آنها در ایران و منطقه باعث گسترش بحرانهای منطقه ای، رقابتهای تسلیحاتی، ایجاد بی ثباتی و مخرب صلح جهانی خواهد بود.
۱۲/ تامین آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقرار ساختاری غیرمتمرکز در کشور جهت همبستگی تاریخی همه عناصر متشکله آن موجب می شود تا حقوق دموکراتیک همه ساکنان آن با برابری حقوقی تضمین گردد.
۱٣/ ما گسترش جنبشهای اعتراضی و مبارزات مردم ایران در تقابل با حکومت اسلامی را یگانه راه تغییر و گذار از جمهوری اسلامی برای استقرار حکومتی دموکراتیک برخاسته از آرای آزاد مردم قلمداد می کنیم.

رئوس اقدامات عملی برای پیشبرد اهداف تشکل:
۱/ فعالیت این تشکل دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبشهای (زنان، کارگران، زحمتکشان، دانش آموزان و دانشجویان، معلمان، بیکاران، مدافعان محیط زیست، اقلیتهای دینی، مذهبی، جنسیتی و ... ) بهمراه دیگر مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه موجود در کشورمان می باشد.
۲/ جذب ، عضو گیری و گردآوری افراد داوطلب برای عضویت در تشکل
٣/ پذیرش مسئولیت داوطلبانه و تقسیم کار بر اساس تجربه، استعداد و توانایی افراد
۴/ برگزاری سمینارهای سیاسی، فرهنگی/ انجام مصاحبه ها/ ارتباط با دیگر رسانه ها/ برپایی نمایشگاه هنری و فرهنگی/ راه اندازی سایت و استفاده از دیگر برنامه ها و فضای مجازی
۵/ ایجاد ارتباط و تماس با دولت، احزاب، نمایندگان پارلمان و دیگر نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا تشکلات مربوط به جنبشهای کارگری، زنان، صلح و دیگر سازمانهای حقوق بشری در نروژ برای جلب حمایت آنها از مبارزات مردم ایران علیه سیاستهای غیرانسانی جمهوری اسلامی
۶/ برگزاری تجمعات اعتراضی از قبیل تظاهرات ، سالگردها و ... سمینارها، برپایی جشنها و مراسم فرهنگی و سنتی همچون جشن نوروز و ...
۷/ ایجاد ارتباط و تماس با کلیه نهادها، سازمانها و احزاب اپوزیسیون ایرانی که این تشکل میتواند در چهارچوب اهداف تعیین شده خود برای فعالیت و همکاری مشترک داشته باشد
٨/ ایجاد ارتباط منظم با رسانه های جمعی نروژ در خصوص رویدادها و اوضای سیاسی اجتماعی ایران


کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران
اسلو/ نروژ - ۱۲.۰۶.۲۰۱۹


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست