سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

شکل گیری جبهه های جدید در ایران
و ضرورت مبارزه با تفکرات سنتی درجنبش چپ


دریادل توانا


• اگر نیروهای درون و بیرون حکومت د اخل و خارج از کشور علیرغم ایدئولوژی و تمایلات راست و چپ مذهبی و سکولار مسلمان و غیر مسلمان در پرتو دموکراسی وحقوق بشرو ورای منافع طبقاتی متحد شوند نه تنها کیان ملی مصون خواهد ماند بلکه معضلات و مصائب جامعه با همکاری نیروهای ملی و بین المللی حل خواهد شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۱ خرداد ۱٣٨۲ -  ۱ ژوئن ۲۰۰٣


توضیح و درخواست: از کلیه عزیزان و سروران صاحب نظر انتظار دارم بدور از پیشداوری ویا .... موضوع بحث را واقع بینانه مورد بررسی قرار دهند بذل توجه همه عزیزان موجب تقدیر است
رخدادها و رویدادهای منطقه با ویژه گی در زمانی کوتاه- با شتابی بیشتر اوضاع سیاسی اجتماعی ایران را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است دلمردگی و یاس وسیع مردم از عدم انجام مطالباتشان که برای تحقق آنها به اصلاح طلبان رای داده بودند به واسطه این وضعیت به شور و شوق مبدل شده است  امید به تغییر و تحولات در کنار  تکنولوژی نوین ارتباطی دامنه ناآرامیهای اجتماعی را گسترش داده است
 به تناسب رشد جنبش اجتماعی در داخل واثربخشی غیر قابل انکار نیروهای بیرونی دوتفکر کاملا متمایز در درون حاکمیت نمایان شد
جناح اقتدار گرا و انحصار طلب با تفکر سرکوب وسیع  و تحدید آزادیهای سیاسی و اجتماعی در داخل و زد و بند های پنهانی در خارج  حفظ نظام و ساختار های کهنه و منسوخ آن را در دستور قرار داد بر این اساس که دنیای غرب بالاخص امریکا با نگرش تامین منافع از حکومت های اقتدار گرا حمایت خواهد کرد ( همکاری پنهانی در جنگ نیروهای ائتلاف علیه صدام و.... را مبنای اخذ ضمانت برای بقا در قدرت و سرکوب در داخل ارزیابی مینمودند)
جناح اصلاح طلب با پیشفرض تهدید خارجی و ضرورت دفع آن  انجام اصلاحات و تمکین به خواست عمومی در چارچوب قانون اساسی نظام حاکم را به منظور حصول وحدت ملی برای حفظ تمامیت ارضی در دستور قرار داد غافل از آنکه پیشبرد این سیاست و انجام حداقل تغییرات دموکراتیک مستلزم تکیه بر سازماندهی مردم در نهادها ی مدنی و احزاب ملی و دموکرات می باشد و تنها با چانه زنی و کشمکش در قدرت بدون اعمال فشار نیروی عظیم مردم نمی توان جناح اقلیت را که با اتکا به قانون اساسی موجود ونقش ولایت مطلقه  دست بالائی در قدرت دارد وادار به پذیرش و تمکین نمود .(مصاحبه حجاریان با یاس نو۱  مقالات علوی تبار ۲و جلائی پور٣ در توضیح وضعیت جنبش و پایان اصلاح طلبی در قدرت ) اگرچه اقدامات امریکا و مجموعه نیروهای ائتلاف با توجه به منافع آنها در  پیروزی و گسترش دموکراسی نمی توان تهدید به حساب آورد بلکه فرصتی است تا نیروهای دموکراسی امکانات وسیع موجود را مصروف تحقق دموکراسی نمایند۴
نامه نمایندگان به رهبری نظام اسلامی
اما به تناسب گسترش اعتراضات عمومی و اثر بخشی مولفه های دیگر مانند تورم و بیکاری فزاینده   بی ثباتی اقتصادی  و..... تحدید آزادی های اجتماعی و سیاسی    ترکیب قدرت حاکم و نگرش جناح اصلاح طلب  به سوی واقعیت تغییر جهت پیدا کرد چرا که محور وحدت آنها تبعیت صرف از رهبری و دفاع جزمی از دین بود در نتیجه بحران های اجتماعی و اقتصادی و گسترش نا آرامی ها اثرات خود را بر یکپارچگی حاکمیت  بوضوح نشان داد
انتشار نامه نمایندگان به رهبری انعکاس این وضعیت و اعلام سرخوردگی بخش مهمی از نیروهای انتخابی حکومت از ساختار موجود است که با این نامه و بیانیه های بعدی پیوند مبارک خویش را با مردم و جنبش دموکراتیک به عنوان سرچشمه قدرت دموکراتیک رسما اعلام کردند و اذعان داشتند که با اتکا به قانون اساسی موجود امکان پاسخگوئی به مطالبات به حق مردم وجود ندارد ۵
نمایندگان ضمن اعتراض به شرایط بسته سیاسی و انحصار تصمیم گیری در ید عده ای تمامیت خواه  با بیان مشکلات وسیع مردم گریز از این وضعیت دردناک و غیر قابل تحمل را در انعطاف پذیری هوشمندی و قبول تغییر قدرت بر مبنای رای مردم و همچنین توزیع نظام تصمیم گیری در سطوح مختلف اجتماع  و مشارکت عمومی اعلام داشتند
بیانیه" برای اتحاد جمهوری خواهان" و....
نیروهای مدافع دموکراسی و جمهوری با تمایلات سکولار که از خوان نعمت نظام اسلامی جز زندان و شکنجه و حتی اعدام وسرانجام گریز و تبعید در غربت با همه مشکلاتش بهره ای نبرده بودند ( آنها که غربت نگزیدند سالهائی بس دردناک را در محرومیت و ... تجربه کرده و می کنند که هرگز وضع آنان آنچنان که باید تشریح نشد ) پس از سالها پراکندگی به واسطه ویژه گی رویدادها ی منطقه و ایران و همچنین سالها تجربه افتراق  اهمیت ائتلاف و اتحاد را درک و با انتشار بیانیه ای  تمدن نوین انقلابی خویش را به نمایش گذاشتند تا در پرتو یگانگی برای بهسازی زندگی بر بنیان دموکراسی و حقوق بشر وظیفه خویش را در قبال میهن و جنبش رو به اوج مردم به انجام رسانند این جنبش با اتکا به تجارب و آگاهی بر این امر واقف است که :
۱- قدرت در دموکراسی از مردم و برای مردم است و موقتی است و باید با آسودگی و مسالمت به رای مردم از قدرت چشم پوشید
۲- توزیع قدرت به معنای آنست که هیچکس و جریانی بر دیگران برتری ندارد و همه مراکز قدرت پاسخگو می باشند
٣- سیستم چند حزبی با بنیان دموکراسی انطباق دارد                                                   ۴-گسترش و دوام دموکراسی نیازمند آزادی سیاسی و تحدید قدرت است این اصل ضامن مشارکت وسیع   سازمان یافته مردم در نهادهای مدنی و احزاب بر مبنای  آگاهی و درک منافع می باشد
۵- دموکراسی با اصول اخلاقی انطباق کامل دارد
۶- دموکراسی وقتی می تواند دوام و گسترش یابد و سعادت و رفاه و صلح را فراهم آورد که بومی و متکی به حضور آگاهانه مردم باشد
۷- ملیت ها و اقوام مختلف ساکن در ایران حق تعیین سرنوشت  و استفاده از خط و زبان خود را در چارچوب حکومت ملی دارند و این مترادف اصل آزادی انتخاب در شیوه زندگی است
تفکرات سنتی در جنبش چپ و سکولار
الف- نقش حزب پیشرو و نخبگان
در شرایطی که جامعه با سرعت گام در مرحله جدیدی می گذارد رویای انقلابی و اصرار بر تفکرات سنتی و اقتباس از آن در ائتلاف و اتحاد مبارزه و حتی تاکید بر اقدام حزب پیشقراولان و سازمان عناصر حرفه ای با تشکیلات عمودی  در بر اندازی حکومت درام مایوس کننده ای بیش نخواهد بود این نظر نافی نقش نخبگان و قهرمانان ملی در مسیر مبارزه برای دموکراسی نیست انعطاف پذیری و ذکاوت نخبگان در درک وضعیت جدید و مجموعه رویدادها و ویژه گی آنها نه تنها  دامنه عواقب وخیم و مخاطرات را کاهش می دهد بلکه می توانند در آموزش و سازماندهی مردم در  نهادهای مدنی و سیاسی اهتمام شایسته بعمل آورندهدایت سیاسی جنبش را با خلاقیت پیگیری نمایند و.... چشم بستن بر این واقعیات بر قراری دموکراسی را به رویائی دست نیافتنی تبیل می نماید
ب- نقش نیروهای خارجی در روند دموکراتیزاسیون
مسئله دیگری که حائز اهمیت بسیار است برداشت نادرست راست مدرن از خصلت جهانشمولی و سرشت عمومی دموکراسی و حقوق بشر می باشد بر این مبنا انفعال مبنا قرار گرفته و انتظاراز نیروهای خارجی  برای تحقق دموکراسی اصل اساسی تلقی می شود در حالیکه همین اصول امکان استفاده از قهر را غیر مجاز می سازد وبا اصل آزادی انتخاب در تعارض قرار می گیرد از سوی دیگر تفکر سنتی در چپ انقلابی با تکیه بر انطباق دموکراسی با اصول اخلاقی و خصلت بومی دموکراسی اهمیت همکاری بین المللی در ترویج دموکراسی و حقوق بشر و مقابله با استبداد را نادیده می گیرد و به تبعیت از تفکرات سنتی به جا مانده از دوران جنگ سرد امریکا ستیزی را از اهم وظایف دموکراسی می شمارد این تفکر با تلقی تعصب آلود و سکتاریستی بدون توجه به پیچیدگیها و تنوع رویدادها نه تنها امر هماهنگ سازی نیروهای ناهمگن را نادیده می گیرد بلکه مانع از تحرک و وسعت دموکراسی میگردد در حالیکه چون برخورداری از زندگی و جستجوی خوشبختی و صلح و آزادی به همگان تعلق دارد همکاری جهانی در ترویج و بسط دموکراسی و مقابله با استبداد ایجاب می نماید قاطعانه از تمایلات دموکراتیک حمایت شود این اصل با تنش زدائی و صلح  در روابط بین المللی نیز قابل تسری خواهد بود بعلاوه توانائی نیروهای مدافع دموکراسی  در دوران جهانی شدن مضاعف شده و از مخاطراتی که دموکراسی و حقوق بشر را تهدید می کند به وسعت قابل ملاحظه ای می کاهد ضمن آنکه توهم نظام های اقتدار گرا و ضد دموکراتیک  در حفظ ساختارهای منسوخ را می شکند و توانائی آنان  برای بقا در قدرت و تداوم وضع موجود با ساختارهای کهنه را به مخاطره می اندازد ۶
پ- اصل همکاری با نیروهای درون حکومت
از تفکرات سنتی چپ که باید قاطعانه با آن برخورد نمود نادیده انگاشتن اصل همکاری نیروهای ناهمگن در دموکراسی است تفکر سنتی در این باب بر ثابت انگاری دیدگاههای سیاسی تاکید دارد به گونه  ای که گویا در عرصه اندیشه  تغییری رخ نخواهد داد بر این اساس با تمایلات دموکراسی خواهی نیروهای درون حکومت و تحول نگرش آنان بد بینانه برخورد کرده و با اتکا به سالهای گذشته و همکاری آنها با نظام در سرکوب نیروهای دگر اندیش امکان اصلاح و تغییر را از آنان سلب شده می داند این نگرش جنبش اجتماعی را از بخشی نیروهای دموکرات محروم کرده و جنبش را دچار افتراق و کاستی می سازد ضمن آنکه این نوع نگاه با اصول و سرشت عمومی دموکراسی منافات دارد از سوی دیگر روحیه انتقام گیری را ترویج می نماید  بر طبل خشونت می کوبد و به نوعی انحصار طلبی می نماید
ت- مخالفت با ابداع و نوآوری
واقعیت آنست که به تبع گسترش دموکراسی نهادهای بین المللی نیز باید متحول شده و متناسب با تمدن جدید دگرگون شوند تا در مسیر حرکت بسوی آینده با نیروهای تعیین کننده دوران انطباق یابند ضمن انکه نوآوری و ابتکار را در این عرصه نباید فراموش کرد متاسفانه تفکر سنتی  هر تلاشی خارج از منشور ملل و نظام حاکم بر ان را از پیش نادرست می داند واز اینطریق با  جسارت و نوآوری و تمایل به ابتکار  در انجام تغییرات بنیادین مخالفت می کند نگارنده بر آنست که منشور ملل در برزخ جنگ جهانی برای صلح و حفظ وضع موجود تنظیم گردید(این امر انکار نقش برجسته ملل متحد در سالهای پس از جنگ برای صلح و حقوق بشر نیست) در حالیکه شرایط در زمانه ما کاملا دگرگون شده است ابداع اشکال و تدوین قوانین تازه ای که بتواند مطالبات دموکراتیک  و حقوق بشر را در اقصی نقاط گیتی ترویج و جایگزین نظامهای منسوخ و ضد دموکراتیک نماید و با ظلم و ستم مقابله کند بسیار ضروری است اما تا قبل از آن باید ناظرتضییع حقوق مردم بود و دم بر نیاورد ؟؟
مسلما تاکید بر مسالمت هیچگاه نمی تواند همه مخاطرات پیش رو در تحقق دموکراسی را از بین ببرد تلاش بین المللی در این روند می تواند از مصائب دهشتناک بشر بکاهد بشرطی که با خواست جامعه انطباق داشته باشد
بی نظمی و آشفتگی در اخذ تصمیمات نه تنها مانع و عامل ناکارائی در تحولات و تحقق مطالبات میگردد بلکه با اصول دموکراسی که همانا حضور سازمان یافته نیروی عظیم انسانهاست منافات دارد آیا نمی توان جنبش ملی دموکراسی را با نیروها و امکانات بین المللی پیوند داد و با پتانسیل و تحرک بیشتر توام با تاکید بر منافع ملی راه گشای دموکراسی و حقوق بشر گردید؟؟
ضرورت نوسازی نگرش نیروهای درون حکومت
در شرایط بغرنج جامعه ما   اصلاح نگرش نیروهای درون حکومت که تاکنون از اتحاد و ائتلاف با نیروهای بیرون از حکومت  دوری می نمودند وبر مبنای حفظ وحدت حاکمیت   به سرچشمه اصلی قدرت که همانا مردم و نیروهای مدافع دموکراسی باشند توجهی نمی نمودند بسیار ضروری و حیاتی است واقعیت بر این امر گواهی می دهد که اگر نیروهای درون وبیرون از حکومت داخل و خارج از کشور علیرغم ایدئولوژی و تمایلات راست و چپ مذهبی و سکولار مسلمان و غیر مسلمان در پرتو دموکراسی و حقوق بشر و ورای منافع طبقاتی متحد شوند نه فقط کیان ملی مصون خواهد ماند بلکه معضلات و مصائب دردناک این جامعه  با همکاری نیروهای ملی و بین المللی حل خواهد شد این میسور نمی گردد مگر با اتحاد همه  نیروها برای تغییرات ساختارهای قدرت و قانون اساسی در پرتو دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر
رخدادها خبر از تحولات با وسعت و سرعت می دهند اما نقش سازنده و مثبت ما به  آگاهی و انطباق دیدگاه ما با واقعیات بستگی دارد.

٨/٣/۱٣٨۲
   
۱- روز نامه یاس نو ۲۷/۲/۱٣٨۲مصاحبه با سعید حجاریان
۲- سایت اخبار روز و عصر نو  آرشیو مقالات
٣-  جنبش اجتماعی ایران به کدام سو می رود یاس نو ۵/٣/ ۱٣٨۲ سایت اخبار روزوعصر نو
۴-نگاه کنید به مقالات نگارنده اقدامات امریکا تهدید یا فرصت – آثار تحولات منطقه در تشکیل جبهه های جدید در ایران در سایت اخبار روز- عصر نو- صدای امریکا وملی مذهبی ...... همچنین مصاحبه با حجاریان یاس نو ۲۷/۲/۱٣٨۲
۵- درک شرایط و حضور امضا کنندگان در قدرت برای مسائل مطروحه ضروری است
۶- این تفکر در جنبش چپ به گونه ای عمل می کند که هیچکس شهامت بیان و دفاع از آنرا ننماید این تفکر در گذشته از مطالعه آثار مکتوب جامعه شناسان غربی حتی با تمایلات سوسیال دموکراسی دریغ داشت و جنبش را از منابع عمیق و وسیعی محروم می نمود


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست