یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

۲۵ بهمن و پیامدهای آن


تقی روزبهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٣۰ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۹ فوريه ۲۰۱۱


حضور گسترده مردم در۲۵ بهمن رژیم را غافلگیر،مضطرب وخشمگین ساخت.شاید کسی نتواند اظهارنظرقاطعی درموردتعدادشرکت کنندگان بکند،اما اجماع گزارشات پیرامون گستردگیآن، محتوای قاطع مطالبات مطرح شده وعکس العمل هائی که ازهرسو-بویژه رژیم-برانگیخته، این روز را به روز مهمی درتقویم رویدادهای جنبش اعتراضی تبدیل کرده است.دراینجا نگاهی داریم به مهم ترین دلایل آن:
-چنانکه می دانیم بدلیل گستردگی سرکوب وتاکتیک اصلی رژیم برای جلوگیری ازشکل گیری تظاهرات متمرکزوسراسری، تجمعات گوناگونی درنقاط مختلف(ونه فقط درتهران بلکه هم چنین درچندین شهرستان) تشکیل گردید.حتی خبرگزاری دولت ازرقم سرجمع ده هزارمعترض سخن به میان آورد.پیام های بیسیمی و محرمانه مبادله شده درمیان نیروهای انتظامی تعدادشرکت کنندگان یکی ازاین تجعات متعدد را حدود شش هزارتن برآوردمی کند.علاوه براین تناقض بین ادعاهای تبلیغاتی رژیم مبنی بر وجودچندصدنفرباعکس العمل غیرعادی رژیم اعم ازدامنه بسیج نیروها ودامنه خشم رژیم،بخوبی برملاکننده ماهیت دوگانه رفتاررژیم ودروغ پردازی های آن است.درواقع اینهمه هیاهووخشم وجنون برانگیخته شده،علیرغم ادعاهای ظاهری اش مبنی براینکه خبری نبوده است، بدان دلیل صورت می گیرد که رژیم برای مقابله باواقعیتی که حاضربه اذعانش نیست،نیازمند بسیج نیروهای خوداست. تعداد گزارش های ویدئوئی وغیرویدئوئی درمورد حضورگسترده مردم درخیابانها وسراسرپیاده ها رو، حاکی است از حضورچندصدهزارنفری مردم بوده است.
-فقط گستردگی شرکت کنندگان منشأ خشم ونگرانی رژیم نبوده است.بلکه بیش ازآن مشاهده نشانه هائی مهم ازبی خاصیت شدن حربه سرکوب نیزدخیل درآن هست.اهمیت این تجمع بزرگ ازآنجاست که درپی َنسق گیری ازمردم وجوانان واجرای یک دوره طولانی سرکوب سنگین،اعدام وبگیروبه بندهای گسترده ای که درآن جرم سنگ پراکنی ونفس حضوردرخیابان معادل محاربه با نظام عنوان شده،صورت گرفته است. واگر درنظربگیریم که حربه سرکوب وایجاد رعب مهمترین ابزاررژیم برای کنترل وخاموش کردن جنبش به شمارمی رود،بروزنشانه هائی درکند شدن آن فاجعه ای است درحد آغاز یک پایان. رژیم درچهارچوب چنین سیاستی بامشاهده بی خاصت شدن داروی بکارگرفته، دربرابرافزایش دوزسرکوب قرارگرفته است.واین درشرایطی است که درجهان کنونی سرکوب مستقیم وگسترده به عنوان ابزارعمده بقا یک حکومت با دشواری های روزافزون و عظیمی مواجه است که اعتبارچنین سیاستی را بزیرسوال می برد. درهرحال وقتی تعدادهرچه بیشتری ازمردم به بی اثرشدن عنصرسرکوب پی می برند ،بهمان اندازه به روحیه مبارزجوئی وریسک پذیری افزوده شده وخطر تسخیردوباره خیابانها جدی می شود.
- محتوای قاطع شعارها وآماج قراردادن کانون اصلی قدرت-اصل ولایت فقیه- وبکارگیری شیوه های قاطع ترمقابله بروشنی خصلت ساختارشکن وعزم به زیرکشیدن جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. حضورمجدد مردم درخیابان آشکارامبین یک نافرمانی مدنی-اجتماعی بودکه علیرغم منع رسمی وهشدارهای رژیم صورت گرفت وتمرین خوبی برای نبردهای آتی بود.تجربه انقلاب بهمن وبطوراخص تجربه مردم مصر(درموردنادیده گرفتن فرمان منع عبوومرور)برای نسل جدید حاوی این درس گرانبها بوده است که بدون زیرپاگذاشتن باید ونبایدهای رژیم،امکان یک مبارزه قاطع وتعیین کننده علیه استبدادناممکن است.
واقعیت تلخی که دراین رابطه شاهدش بودیم،تصمیم به ارتکاب جنایت توسط جنایتکاران حاکم بود.آنها وقتی حضوربی مهابای جمعیت را مشاهده کردند برآن شدند تابرای زهرچشم گرفتن ازمردم وبرخ کشیدن هزینه مقاومت، آن را به خون بکشند.
-تاکتیک رژیم دراین رابطه باتوجه به شرایط منطقه و جهان اقدام به ارتکاب محدود جنایت وافکندن مسئولیت آن به دوش خود معترضان بودتاباصطلا با یک تیرچند نشان زده باشد. باوقاحت بی مانندی که فقط ازدست نظامی به غایط منحط وفاسد هم چون جمهوری اسلامی برمی آید،بافراربه جلو مسولیت جنایت خود را به گردن مخالفین(وبرخی گروهای برانداز)می اندازدتا ضمنا شرایط را برای سرکوب مخالفین و اعمال خشونت های بیشتربعدی هموارکند.درحقیقت جعل کارت بسیجی برای یک دانشجوی ترورشده و مخالف ومبادرت به معرکه گیری های مشمئزکنده ای هم چون "شهیددزدی" و برگزاری مراسم تدفین ونظایرآن، نفشه شوم تنظیم کنندگان کندذهن این سناریور را به نمایش می گذارد که خوشبختانه تاهمین جاهم با هوشیاری معترضین وازجمله دانشجویان مبارز دانشگاه هنر ئوطئه هایشان خنثی شده و لقمه درگلویش گیرکرده است.
-نمی توان انکارکرد که دراصل این قاطعیت بدنه جنبش است که اصلاح طلبان و"رهبران نمادین جنبش سبز" را وادارساخته است که برای حفظ موقعیت دشوار خود، درعمل،تاحدمعینی ازشعارها وبرنامه ها وظرفیت های رسمی ومعطوف به چهارچوب نظام فراتررفته وبرشعارهای سرنگون طلبانه جنبش و بسترتاکتیکی جدا ازمراسم رسمی رژیم ونافرمانی مدنی-اجتماعی مردم صحه بگذارند. گرچه،چه اطلاعیه جبهه مشارکت قبل از۲۵ بهمن وچه اطلاعیه داده شده پس ازراه پیمائی توسط موسوی تلاشی بود برای تعدیل آن رویکرد و درراستای تأکید برمواضع رسمی .
۶-دقیقا یکی ازعوامل مهم عربده وخط ونشان کشیدن های جناح حاکم نسبت به مخالفین خود، عبورازهمین خط قرمزهابود که رژیم آن را برکروبی وموسوی هرگز نخواهدبخشید.طوفانی ازتهدید وآژیستاسیون برای دستگیری ومحاکمه وحتی اعدام موسوی وکروبی ومفسدفی الارض خواند آنها و یا تهدید به خلع لباس خاتمی وموارد مشابه نشاندهنده آن است که رژیم درطی این چندروزگذشته تاچه حد درگیراتخاذ تصمیم نهائی برای خاموش کردن به اصطلاح صدای سران فتنه- که به زعم آنها همراهی باشمنان خارجی بوده وسبب تشویق مردم به حضوردرصحنه گردید –بوده است.هنوزهم نمی توان از عملیاتی کردن تصمیم نهائی خود برای بازداشت ومحاکمه آنها سخن گفت.بنظرمی رسد علیرغم همه خط ونشان کشیدن ها، هنوزهم رژیم نگران پی آمدهای محتمل اقدام خود است وبنظرمی رسد آنگونه که رئیس قوه قضائیه درآخرین واکنش رژیم اعلام داشته ،نظام(ورهبری) هنوززمان کنونی را برای دستگیری وزندان ومحاکمه به مصلحت نظام نمی داند. برطبق همین تصمیم واکنش ها معلوم می گردد که آنها براین نظرشده اند که فعلا اجازه فعالیت وبقول خودشان اعلامیه پراکنی به آنها ندهند. معنای این تصمیم چیزی جزحصرخانگی وکنترل همه جانبه رفت وآمدها وقطع ارتباطات آنها نخواهد بود.
-علاوه براین شاهد بازخورد سریع اعتراضات ۲۵ بهمن دردورن حاکمیت نیزهستیم که حاکی ازتشدید تضادهای درونی وورود آن به فازجدیدی ازمنازعات درون جناحی است پخش شعارهائی مرگ بررفسنجانی ازصداوسیما برای اولین بار وبرگزاری تحصن دربرابرمنزل او وتهدید به خلع مسولیت درترییونهای مختلف ویاهشدارمجلس به وی درمورد ضرورت داشتن بصیرت ونیز به تعطیل کشاندن کلاس های وحید خراسانی و...همه همه نشان میدهندکه رژیم درآستانه مبادرت به یک جراحی دردناک درونی برای یک دست کردن صفوف خویش است .ازآنجاکه این شتربه دم درب نزدیک ترین عناصرازرده بنیان گذاران وخودیها رسیده است، اقدام به آن هم دردناک تروخونین تراست وهم با پی آمدهای نامعلومی که معلوم نیست تاچه حد قابل کنترل باشد. بخصوص با توجه به برخی گزارشات مبنی بر انتقال این تضادها به درون ارگانهای سرکوب وعدم مقابله برخی ازعناصر این ارگانها بامردم،بخصوص با توجه به شعارها ودعوت مردم ازآنها برای اجتناب از رویاروئی با تظاهرکنندگان درصحنه عمل، باتوجه به تجربه مصروتونس ،خطرخارج شدن اوضاع ازکنترل بازهم بیشترمی شود. درهرحال حفظ انسجام ازطریق خود خواری یعنی حذف لایه به لایه طبقه سیاسی حاکم-راهی که رژیم برای بقاء خود برگزیده است-   نه فقط به معنی شکننده ترشدن کلیت آن وبخشی ازفرایند فروپاشی است،بلکه هم چنین موجب بازتولید و سربازکردن سریع تضادها درهمان محدوده تنگ ترشده است.
-بی تردید ازدیگردستاوردهای تظاهرات ۲۵ بهمن همبستگی مبارزات مردم ایران ومنطقه است. جای پای تحولات منطقه وتأثیرمثت برآن برشعارهای داده شده و درتقویت روحیه مبارزاتی،بروشنی درتظاهرات ۲۵ بهمن مشاهده می شود.بدیهی است که گسترش این همبستگی متقابل می تواند موقعیت اسلام سیاسی را چه درداخل ایران وچه درمنطقه تحت فشارقراربدهد وباین ترتیب یکی دیگرازابزارهای مهم تبلیغاتی رژیم را فلج کند.درهمان حال میزان ودامنه فشاربه رژیم درمقیاس جهانی هم روبافزایش است.
-برطبق اخبارمنتشرشده، دستگاه های امنیتی ۱۵۰۰ نفر را دستگیرکرده وطبق گفته مقامات قضائی-امنیتی این تعداد هم چنان درحال گسترش است.تجمع صدها خانواده درمقابل زندان اوین که رژیم آنها را نیزتهدید به بازداشت کرده است، بیان گرهمین واقعیت است. دراین رابطه تداوم وتشدید مبارزه برای کندکردن ونهایتا ازکارانداختن حربه سرکوب وآزادکردن زندانیان ازطریق تداوم و گسترش کارزارهای جهانی وافزایش فشاربررژیم، هم چنان ازنخستین اولویت هاست.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست