سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

یه سوی انتخاب - ۳
راهکارهای عملیاتی


محمدرضا قاسمپور


• راهکار جمع آوری حضوری امضاء در داخل کشور مدت هاست که عملیاتی شده و نتایج خوبی بدنبال داشته است. تجربه های موفق کمپین های مختلف مانند کمپین زنان، تشکل های کارگری و صنفی، نهادهای مدنی حقوق بشری و زیست محیطی ازآن جمله اند که حتی در سخت ترین شرایط امنیتی نیز کارائی داشته و به حد نصاب قابل قبولی رسیده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۹ فوريه ۲۰۱۲


برای گریز از غلطیدن به ورطه اساسنامه و آئین نامه نویسی های کلیشه شده، ضمن نقل دوباره وظایف مجلس از بخش قبل، خیلی کوتاه به تشریح بستر و راهکارهای عملیاتی کردن طرح پرداخته و برای رفع تنگناها نیز راهکار هائی اندیشه شده است.

وظایف مجلس شورای ملی:
" انتخاب رهبر و یا هئیت رهبری کننده مبارزه – تعیین و تبیین شیوه مبارزه و بسیج مردم – فراهم آوردن شرایط تشکیل دولت موقت - تعیین ضوابط و راهکارهای تعیین دولت موقت و مدت زمامداری آن . انتخاب شیوه دست یابی به حکومتی آزاد ومتکی بررعایت حقوق بشرودموکراسی – فراهم کردن شرایط انتخاب آزاد- فراهم کردن شرایط ارائه راهکارهای مناسب جهت تدوین قانون اساسی. وهر آنچه که بر اساس رای گیری دموکراتیک داخلی به تشخیص و صلاحدید مجلس قابل پیگیری و عملیاتی کردن است."
شرایط و شیوه بر گذاری انتخابات مجلس شورای ملی:
- درازای هر دویست نفر یک نماینده.
-   حد اقل آرای اخذ شده برای کسب جایگاه نمایندگی پنجاه هزار نفر .
- شرط سنی بیست وپنج سال تا هفتاد و پنج سال
- عدم اعمال محدودیت یا تمایزات قومی، نژادی ، زبانی، دینی ، مذهبی ( رسمی وغیر رسمی ) سیاسی،ایده ئولوژیکی. تنها شروط نمایندگی برای واجد ین شرط سنی، دارا بودن تابعیت ایرانی و پذیرش از سوی مردم است.
شروطی نظیر برخورداری از تحصیلات عالی ترفندی است که مانع حضور کارگران و زحمتکشانی می شود که از آگاهی طبقاتی، دانش سیاسی ، سوابق مبارزاتی و اندوخته تجربی و عملی پر بار برخوردارند.
- مبنای آماری کلیه آمارهای مورد استناد، آمار های رسمی مرکز آمار است .
- انتخابات داخل کشور بصورت استانی و انتخابات خارج کشور به صورت یک کل واحد و در حقیقت پذیرفته شده بعنوان یک استان انجام خواهد شد.
- در فرایند انتخابات ضرب الاجلی زمانی وجود ندارد. با توجه به شرایط انتخابات در طول یک دوره چند ماهه صورت خواهد گرفت.
- درصورت اخذ حداقل تعیین شده،نامزد مربوطه نماینده محسوب شده وبه جمع منتخب خواهد پیوست. درصورت انتخاب نماینده دیگری با آرای بیشتردر فرایند زمان تعیین شده، نماینده قبلی به عنوان عضو مشاور وعلی البدل به ایفای نقش می پردازد .
- درصورت انتخاب یک سوم نمایندگان، مجلس عملا" کار خود را آغاز کرده و خود بعنوان نهادی ملی دراقدامی جمعی برای اتمام انتخاب به فعالیت می پردازد.
در صورت کناره گیری نماینده انتخاب شده بهر دلیل ، نماینده علی البدل همان استان بعنوان جایگزین به جمع خواهد پیوست.

   انتخابات در خارج از کشور:
راهکار های عملیاتی :
بر خلاف داخل کشورکه بعلت شرایط حاکم عملیاتی کردن انتخابات با دشواری های بسیاری همراه است که تشریح خواهد شد. در خارج کشور به سهولت قابلیت اجرائی پیدا خواهد کرد.
- برای جلوگیری ازسوئ تفاهمات آتی از رای گیری اینترنتی خود داری شود و جمع آوری آرا بصورت کتبی و حضوری ویا رو در رو صورت گیرد .
"روش جمع آوری امضائ حضوری برای کسب احرازشرایط نمایندگی دربسیاری از کشورهائی که ایرانیان سا کن هستند عرفی است سیاسی که قطعا ایرانیان عادی ساکن در خارج نیز با آن آشنا هستند ."
-   همانند داخل کشور ملاک حد اقل کسب آرا برای نمایندگی پنجاه هزار رای باشد.
- آرای اخذ شده با ذکر نام، نام خانوادگی اصلی و تغییر یافته و قید شماره کارت شناسائی معتبر وغیر قابل تکرار هر کشور باشد .
- اخذ رای از افرادی که با ترک قعطی تابعیت ایران به عنوان شهروند در انتخابات کشور و محل زندگی خود شرکت می کنند می تواند محل بحث باشد.هر چند نگارنده تصورمی کند دراین مقطع و بازهم برای جلو گیری از سوئ تفاهم احتمالی از اخذ رای از این طیف از ایرانیان، نه از مهاجران، پناهندگان و افراد دارای تابعیت دو گانه،خود داری شوداما بدلیل عدم شناخت کافی نگارنده از شرایط و فضای خارج، جای بحث دارد.
- هریک ازایرانیان خارج از کشور می توانند در صورت اعلام نامزدی در داخل کشور آرای کسب کرده در داخل را ملاک قراردهند. اما بدیهی است به دلیل ماهیت وساختار مجلس شورای ملی کلیه نامزدهای نمایندگی در داخل کشور، چه آنان که درداخل حضور دارند و چه آنان که ساکن خارج هستند فقط می توانند از یک استان نامزد شده و آرای یک استان راملاک قرار می گیرد.

موانع و تنگناها :
- پراکندگی ایرانیان در کشورها و شهر های مختلف.
تصورآنست که افراد داوطلب نمایندگی در جامعه ایرانی خارج یا آنقدر شناخته شده هستند و یا آنقدر از امکانات رسانه ای برخورداراند که بتوانند دوستاران و معتقدانی را درغیر محل سکونت خود بسیج نمایند. تا به فرض یک داو طلب ساکن آلمان بتواند موفق به جلب آرای علاقه مندان ساکن هلند و بلژیک گردد. همانطور یک ساکن نیویورک و واشنگتن ازلوس آنجلس و تگزاس و یا حتی از کشورهای دور دست تری چون مالزی و استرالیا .
- هئیت شمارش ، تطابق و جمع بندی آرا :
تصورابتدائی این است که جامعه فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از کشور که می خواهند ایران را از قید ستم برهانند و آباد کنند، ازاین حد ازهماهنگی وهمفکری برخوردارهستند که بدون طرح مسائل اختلاف برانگیز، چند شخصیت شناخته شده ومورد احترام جامعه ایرانی راکه حاضربه پذیرش این مسئولیت هستند، بعنوان اعضا ی هیئت بپذیرند. تا این هیئت بتواند پس تائید صحت برگه های آرا ،شمارش و جمع بندی نتایج، نتایج حاصله را همزمان درسایتی مشخص( که باوجود فراوانی آنها حتی نیازی نیز به سازماندهی جدید ندارد) اعلام نماید."اگرغیرازاین باشد که انصافا باید فاتحه همه چیز را خواند و چهار تکبیر زد یکسره برهرچه که هست"
داخل کشور:
همانطوریکه ذکرشد عملیاتی کردن این طرح درداخل کشوربا معضلات و دشواریهای فراوانی مواجه است. اما نگارنده با توجه به شناخت خود ازجامعه وفرهنگ حاکم برآن، احزاب و سازمان های ساسی و اجتماعی فعال، بویژه فعالان مدنی و جوانان پرشورو با انگیزه، معتقد است: در صورت فراهم آوردن مقدمات که عمد تا باید تبیین و توضیح و تشریح مسئله باشد، می توان با کاستن از معضلات و تحمل حد اقل دشواری طرح را درفرایند زمانی مشخصی عملیاتی کرد .
- داوطلبان نمایندگی مجلس درداخل کشور بدلیل فراهم بودن امکان برقراری ارتباط های محلی ومنطقه ای،جمعیت متمرکز،اشتیاق وعلاقه مندی مردم بویژه جوانان برای شرکت درمسائل سیاسی و تعیین سرنوشت خود، بسهولت می توانند دراقصی نقاط کشور حتی در روستا های دور افتاده، برای جمع آوری آرا روی معتقدان و هواداران خود تکیه کنند.درصورتی که احزاب و سازمان های منطقه ای که علیرغم سابقه درازمدت فعالیت، هنوز نتوانسته اند منویات خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند! با سعه صدرو به دورازگروه گرائی، حاضر به وزن کشی و اخذ آرای مردم گردند. وبا شجاعت، درایت وشرافت انسان دوستانه به عنوان نهادی مدنی ریشه دارو دارای تجربه وامکانات ، به میدان آمده و به سازماندهی این مسئله ملی و فراگیر یاری رسانند. نه تنها دراستان هائی مانند کردستان و سیستان و بلو چستان، بلکه دربسیاری از استان های دیگر نیز این انتخابات با حداقل دشواری و درکو تاه ترین زمان به سرانجام خواهد رسید .
بافت فرهنگی هنوزدرهم نریخته ی اکثرشهرها و شهرستان ها شرایط و فضای مناسبی برای جمع آوری سهل ترو بی خطر ترآرا در اختیارعلاقه مندان قرارمی دهد. حتی درکلان شهرها هم هواداران می توانند با استفاده ازوابستگی های فرهنگی، خانواده گی وهم محله گی با شناختی قطعی ضمن گلچین وخارج کردن عوامل نظام از حلقه های مورد نظر،از بین دوستان ، اعضائ خانواده و فامیل، همکاران ، اهالی محل و تشکل های سنتی، به جمع آوری امضا بپر دازد .
راهکار جمع آوری حضوری امضاء درداخل کشورمدت هاست که عملیاتی شده و نتایج خوبی بدنبال داشته است. تجربه های موفق کمپین های مختلف مانندکمپین زنان ، تشکل های کارگری و صنفی، نهادها ی مدنی حقوق بشری و زیست محیطی ازآن جمله اند که حتی درسخت ترین شرایط امنیتی نیز کارائی داشته و به حد نصاب قابل قبولی رسیده اند . در صورتیکه هیچ یک حتی کمپین گسترده زنان نیز از خصلتی فرا گیر وملی برخوردارنبوده اند. تجربه اخیراطلاع رسانی ها وجمع آفرینی های جنبش سبز اعم از اینتر نتی و یا شفاهی و اکسیون سازی نیز ضمیمه است.

موانع و تنگناها :
- دستگیری و زندانی کردن نا مزد های احتمالی.
باید توجه داشت ۱- نظام حاکم حتی درصورت به خدمت گرفتن تمام قدرت خود درمجموع ازاین امکانات به قول خودش سخت افزاری ونرم افزاری برخوردار نیست که بسهولت و بدون آنکه درعرصه داخلی و جهانی آب از آب تکان بخورد چندهزارداو طلب نمایندگی را دستگیر و روانه سیاه چال ها کند. چرا که این اقدام به خودی خود به گسترش دامنه اعتراضات دامن زده وبه تقویت وریشه دارشدن جنبش مردمی می انجامد.۲- داوطلبان خدمت به کشورو رهائی آن از چنگال ولایت فقیه، به یقین واقف هستند که خطردستگیری حداقل هزینه ایست که باید بابت این اقدام آزادی خواهانه پرداخت نمایند.٣- بنظرمی رسد درصورت عملیاتی شدن موضوع بسیاری ازچهره های شناخته شده ونامزد های احتمالی درحال حاضریا درزندان ها هستند. یا دارای پرونده امنیتی بوده وهر لحظه آماده رفتن به زندان هستند. یا تحت نظرو مراقبت می باشند. و یا درنهایت به خارج کشور پناه برده اند.۴- نامزدها ئی که درداخل کشور ساکن هستند می توانند کلیه امور تبلیغاتی خود را به هواداران بسپارند وبرای افزایش ضریب امنیتی حتی شخصا ازاعلام نامزدی علنی خوداری کنند. بدین تر تیب شاید بتوانند به هنگام دستگیری احتمالی محملی برای رهائی داشته باشند. ۵- در صورت دستگیری احتمالی نامزد نمایندگی و اجباربه اعتراف و تکذیب اصل موضوع ،مردم اعتراف اجباری او را آگاهانه نا دیده خواهند گرفت. نامزد مربوطه درصورت داشتن مقبولیت از آرای خود محروم نخواهد ماند و مانند برخی از داوطلبا نی که از داخل زندان نامزد می شوند، یقینا به عنوان نماینده مردم پذیرفته خواهد شد. درآن صورت مردم و مجلس مردمی می توانند برای آزادی نمایندگان در بند جنبش خود را گسترده تر و عمیق تر سازند.
- دستگیری نفرات جمع آوری کننده امضا و اعضا کمپین و ستاد های انتخاباتی:
با محدود کردن حوزه فعالیت جمع کنندگان آرا، می توان ضریب امنیتی را افزایش داد و از ریسک های پرخطرجلوگیری کرد. دلیلی ندارد هر جمع آوری کننده امضاء خود را موطف کند که حتما از چند هزار و یا حتی چند صد نفر رای دهنده امضا جمع کند. بلکه در حد امکانات میدانی خود و آشنائی با محیط و افراد اقدام به کارکند. ضرورت بکارگیری این شیوه آنست که هر چه تعداد جمع آوری کننده های امضا بیشتر باشد نظام درتنگنای بیشتری قرارخواهد گرفت که خود سدی است برای جلوگیری ازدستگیری و آزار و اذیت های امنیتی .
- تحت فشار قرار دادن امضا کنندگان .
هرچندرای دهنده گان ملزم هستند دربرگه مورد نظر نام ونام خانوادگی، استان وشماره کارت ملی یا شناسنامه خود را قید کنند ودرصورتیکه برگه های جمع شده دراختیار نیروهای امنیتی قرار گیرد ممکن است خطراتی متوجه امضا کننده شود و مورد آزار واذیت مقامات امنیتی قرار گیرد. اما با ذکر دو قید که نظام قادر نیست جمعیت انبوه چند میلیونی را دستگیرکرده، مورد آزار واذیت قرار دهد، از کار اخراج کند و یا حتی تحت مراقبت قراردهد . واینکه مردم خود می دانند این هم حداقل ریسک رهائی کشور از قید ظلم و بی عدالتی است. می توان با مراقبت های بیشتر و دقیق تراز جمله تفکیک لیست مشخصا ت و لیست امضا ها و بسیاری ازاقدامات دیگر، ریسک را کاهش داد. ضمن آنکه بدلیل محدوده کوچک فعالیت از نظر وسعت و تنوعِ ِ رای دهندگان و شناخت نزدیک ِ جمع آوری کنندگان رای از رای دهندگان، ماهیتا" این ریسک بسیار کاهش یافته است.

- امکان تقلب در آرا با رای سازی.
متاسفانه درمقطع برگذاری انتخابات با توجه به شرایط حاکم برکشور راهکاری عملی که بتوان به درستی وغیر بورکراتیک بودن آن کاملا" اعتماد کرد قابل ارائه نیست، جز آنکه به شرافت اخلاقی نامزد ها و جمع آوری کنندگان آرا اتکا کرد. اما بدیهی است پس ازشکل گیری اولیه مجلس وبا انتظاراینکه مجلس ملی می تواند از میدان دادن به تمایلات سیاسی ، ایده ئولوژیکی و قومی گروهی جلوگیری کند.مجلس این اختیار را خواهد داشت که ضمن فراخوان نماینده منتخب صحت آرا ی اخذ شده را مورد بر رسی قرار دهد.
- ترکیب و نحوه تعیین هئیت شمارش ، تطابق و جمع بندی آرا.
همانطوریکه در مورد خارج کشور قید شد این هیئت می تواند از معتمدان بومی نامزد نشده (برای جلو گیری ازسوئ تفاهم ترجیحا" از بین داوطلبان غیر تشکیلاتی) تشکیل گردد. که درداخل کشور بدلیل استانی بودن انتخابات، تماس نزدیک، شناخت بهترافراد ازیک دیگرو چهره بودن معتمدان محلی، انتخاب این هیئت بسیارسهل تروقابل اطمینان تراست. این هیئت که می تواند حتی به سه نفرنیز تقلیل یابد. کاملا غیرعلنی مابین ریش سفیدان سیاسی و اجتماعی مورداعتماد وبدون موضع تشکیلاتی، بشکل خود داوطلبی وخود انتخابی تشکیل گردد و تا آخرین دقایق از افشای نام آنها خوداری شود. ارتباط آنها با جمع آوری کننده گان آرا ازطریق رابط های کاملا شناخته شده ومورد وثوق جمعی هیئت باشد.اما اصلا دوراز انتظارنیست که افراد این هیئت حتی درهمان اولین اقداماتی که برای دریافت برگه های رای انجام می دهند شناسائی و دستگیرشوند . برای رفع این تنگنا شاید درصورت فراهم کردن امکانات، ساده ترین راه انتقال این هیئت ها به یک کشور خارجی و ترجیحا همجوار یا درمنطقه باشد. دیگراینکه کم کردن تعداد اعضای هئیت ها می تواند این امکان را فراهم آورد که درهراستان چند هئیت هم طراز یا جایگزین تشکیل گردد. که بتوانند ضمن با لا بردن ضریب ایمنی خود و فشار امکاناتی بر مقامات امنیتی، دسترسی جمع آوری کنند گان آرا را سهل تر سازند.
- فرستادن اعضای نفوذی بین اعضای کمپین جهت کسب اطلاعات و شنا سائی فعالان انتخاباتی.
همانطور که گفته شد بدلیل محدوه کوچک فعالیت، بومی بودن افراد و شناخت کافی افراد از یک دیگر این احتمال بسیاراندک است وعامل نفوذی بسیار زود مورد شناسائی قرارخواهد گرفت. اما بهرحال کسب آموزش های اولیه امنیتی و رعایت جوانب احتیاط شرطی است ضروری.
- کاندید کردن اعضا نفوذی اطلاعاتی بمنظور ایجاد تفرقه و سردرگمی بین مردم و تشکل های سیاسی و مردمی .
نه تنها بسیاری از مردم عناصر نفوذی را می شناسند و یا راهکار شنا سائی آنان را می دانند. اما بهر حال احزاب و سازمان ها بویژه احزاب و شخصیت های اصلاح طلب که اطلاعات مستند تری دراختیاردارند می توانند با استفاده از رسانه های دیداری و نوشتاری غیر حکومتی و فضای مجازی دست به افشا گری زده و به آگاهی مردم بیافزایند .
امکانات و منابع مورد نیاز:
- شیوه و امکان بر قراری ارتباط اعضا ی شورا:
نامزدها واعضای شورا تا فراهم شدن امکانات ستادی مجلس از طریق رابط یا امکانات مجازی با یکدیگر به تبادل آرا می پردازند . نمایندگان زندانی نیزمی توانند از طریق خانواده ها یا انتخاب فردی بعنوان وکیل تام الا اختیار با جلسات شورا تبادل آرا داشته باشند.
- محل ستادی دبیرخانه یا هیئت رئیسه شورا:
کاملا"قابل پیش بینی است که نظام حتی اگر نتواند و یا نخواهد دردوران کمپین با هجوم سراسری به دستگیری وسر کوب نامزدها ،هیئت های شمارش،جمع آوری کنندگان آرا و رای دهندگان بپردازد. به محض مشخص شدن نتایج آرا ساده ترین راه را درآن خواهد دید که جمع کوچک شده نمایندگان منتخب را دستگیر و زندانی کند. بنظر می رسد ساده ترین راهکار آنست که به محض اعلام نتایج از سوی هئیت های شمارش ( که می تواند در ابتدا غیرعلنی باشد. هر چند نامزدها قبل از اعلام نتایج قطعی خود می توانند حدس بنزنند که آیا آرای آنها به حد نصاب رسیده است یا خیر) کلیه نمایندگا ن منتخب از کشور خارج شوند. در این صورت حد اقل بخشی ازمنتخبان که از قبل در زندان نبوده و یا در حین فرایند انتخابات دستگیرنشده اند می توانند به فعالیت بپردازند. بدیهی است مرکز ستاد نیز باید در کشوری باشد که نمایندگان منتخب در آن سکنی گزیده اند .
- محل تشکیل جلسات شورا :
بنظر می رسد تنها گزینه تامین مکانی در کشور انتخاب شده است .
- منبع مالی مورد نیاز شورای ملی:
تنها راهکار تامین منابع مالی تکیه بر منابع مردمی است. وظیفه و شیوه جمع آوری آنرا باید به جمع آوری کننده گان آرا واگذارکرد. برای انتقال آن به یک حساب مشخص و نحوه اداره وهزینه کرد آن راهکار مناسبی جستجو کرد. در این مورد نگارنده در صورت رسیدن به راهکاری عملیاتی بیان خواهد کرد.

با آرزوی پیروزی و بهروزی
محمد رضا قاسمپور
بیست و سوم بهمن نود

***
نگارنده بدلیل نداشتن امکانات رسانه ای، ازکلیه هم وطنان درخواست می نماید حتی درصورت عدم پذیرش طرح، در ردای انسانی آزادی خواه و طالب تبادل اطلاعات، منت نهاده با تکیه برامکانات خود به هرطریق ممکن که صلاح می دانند، تکثیر کتبی – ارسال به ایمیل دوستان و آشنایان - انتشار در وبلاک ها و سایت های شخصی و گروهی خود- ارسال به سایت های شناخته شده و پرخواننده، متن را در معرض نقد و آرای عمومی قرار دهند تا همانگونه که متذکر شد حتی تا حد دگرگونی کامل طرح بتوان به راهکاری عملیاتی دست یافت. نگارنده عمیقا" باورمند است هر ایرانی درهر کجای جهان می تواند از هر آنچه ازدست برآید دریغ نکند تا کشور و ملت از گرداب پیش روی که هر لحظه عمیق تر و هولناک تر می گردد رهائی یابند. با سپاس. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست