سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

انتخابات، احزاب سیاسی و مردم - ۲ - محمدرضا قاسمپور

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : حسین راد

عنوان : مطالعه دقیق تر
اگر مطلب آقای علی اشرف تحت عنوان حوصله ندارم خطاب به نویسنده مقاله است من نمیدانم از مجای این نوشته این نظر را استخراج کرده است که نویسنده تنها منفذ موجود برای مداخله در امور سیاسی اجتماعی را انتخابات دانسته است و سپس با تاکید بر این پیش فرض بدون هیچ گونه شناخت قبلی نویسنده را به قطع ارتباط کامل با امور زندگی و مبارزات زحمتکشان متهم کرده است. هر کس در ایران زندگی کند حداقل از مبارزات صنفی کارگران برای جلوگیری از از دست رفتن یک لقمه نان خود آگاهی دارد. و نویسنده هم در ایران زندگی می کند
۷۲۷۶۴ - تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۴       

    از : م حمیدی

عنوان : فراموش شده
متاسفانه مطلبی را در کامنت قبل از قلم انداختم و اینکه بهرحال طیف وسیعی از مردم انتخابات را راهی برای مبارزه می دانند و برای ابراز مخالفت با تند رو هادر انتخابات شرکت خواهند کرد و به احتمال زیاد بخش قابل ملاحظه ای از آنها هم به نتایجی که انتظار دارند دست نخواهند یافت. بنظر متن حاضر بیشتر از هر چیزی روی این مسپله انگشت گذاشته که با توجه به روشنی مسیر احزاب باید همراه مردم باشند و با نشان دادن راه و ترسیم چشم انداز آنها را را از نا امیدی دوباره رها ساخته و برای برداشتن گام های بعدی آماده سازند .
۷۲۷۵۵ - تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۴       

    از : م حمیدی

عنوان : بحث دوطرفه
البته که بحث های دو طرفه کامنت گذاران نیز می تواند راهی باشد برای درک متقابل و نزدیک شدن عقاید به یک دیگر اما اگر با دقت بیشتر به اصل مطلب نوشته شده باشد راه نزدیک تری طی می شود . نویسنده در مقاله نشان داده است که مسیر این انتخابات جدای از شخصیت هاپی که انتخاب خواهند شد از قبل مشخص است . و من حتی سطر و کلمه ای را در متن ندیدم که انتخابات را تنها راه مبارزه تبلیغ کند هر چند برخی ممکن است در شرایط کنونی این را تنها راهکار بدانند. بنظر من متن می گوید باید با روشنگری به مردم نشان داد که حتی اگر شرکت دراین انتخابات را هم راهی برای مبارزه می دانند باید آینده را ترسیم کرده و بدون داشتن تصور غلط از نظام آگاهانه گام بردارند تا بتوانند مسیر دست یابی به دموکراسی و تعمیق فرهنگ آن را هموار کنند تشکیل مجلس در سایه هم راهی برای نزدیک شدن احزاب سیاسی و مردم به یک دیگر و تلاشی است برای یافتن مسیری مشترک.
۷۲۷۵٣ - تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۴       

    از : علی اشرف

عنوان : واقعاچه کسی دموکرات است؟
پیروزخان.بنده ازآندسته کسانیم که می خواهم تامیشودنرمترانقلاب کرد.یااگرشدانقلابی رنگی اینباربه رنگ سرخ راه انداخت(سبزکه به لقاالله پیوست).
خیلی خیلی ساده بگویم،راهی برای اصلاح این سیستم وجودنداردواین بازی رای دادن ویابعبارتی این دموکراسی بازی ای که درفضای سراسرروحانی وپرازمعنویت جمهوری اسلامی راه انداخته اند،چیزی بغیرازشارلاتان بازی نیست.کلاه گذاشتن سرمردم است وپرداختن صورتحساب دزدی هاوخراب کاریهاازجیب مردم.
عزیزم شمانگران محاکمات انقلابی هستید؟اعدام ها وشکنجه های بعدازانقلاب؟این فجایع درجائیکه شماباطیب خاطردرآن رای می دهی هنوزوجودداردواین دموکراسی بازی های شماهیچ تغییری درسرکوب وشکنجه رژیم بوجودنیآورده است.
دوران انقلابات کلاسیک باآن فرم خشونت بارش فعلابه سرآمده(البته ممکن است دوباره روزی متداول گردد).مااگربیش ازشمامدعی دموکراسی خواهی نباشیم مطمئنابه اندازه شماازروندهای مدنی ومبارزات مسالمت آمیزمردم استقبال می کنیم.لذااینکه دائم دموکراسی رابه رخ مامیکشندبه باورمن ازنوعی بی اطلاعی(درخوشبینانه ترین حالتش)نشات میگیرد.بی اطلاعی ازاینکه درواقع اینهابازیرپاگذاردن تمام پرنسیپ های دموکراتیک،درانتخاباتی غیرآزادوغیردموکراتیک مشارکت می کنندوجالب است که به این کارشان هم بسیارافتخارمیکنید:
تاپیش ازظهوراصلاح طلبی مادیده بودیم که تمامی گناهکاران ویاخطاکاران ازبحث درباره خطای خودمیگریزندویا تمام رخسارشان ازخجالت سرخ میشودولی متاسفانه ازشرم وحیااثری باقی نمانده و این بیشرمی نیزازبرکات جمهوری اسلامی ست وبه کسی هم ربطی ندارد.
۷۲۶۰٨ - تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : چو فردا شود فکر فردا کنیم ؟!
جناب اشرف,
فرمودید " پیروزجان شمابمن بگوبعداز۳۷ سال رای دادن چه چیزی بدست آورده ای؟ ".
من در خارج به حد امکان خود در انتخابات شرکت کرده ام و همیشه هم موفق نبوده ام , یعنی به امید صاحب الزمان هم در خانه ننشسته ام. شما هم بفرمائید با تحریم انتخابات کجا را گرفته اید؟ و اگر انقلاب شما پیروز شد آیا به اندازه کافی مشق دمکراسی کرده اید که از فوائد آن برخوردار شوید و یا کاسه همان کاسه ۵۷ و آش همان آش انقلاب اسلامی خواهد بود؟
۷۲۵۹۶ - تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۴       

    از : علی اشرف

عنوان : پیروزجان:شماهابه شکست خوردن عادت دارین
نمی دانم وقتیکه من بانویسنده اثرحرف میزنم،درست است که دیگران به وکالت ازایشان ماراسرزنش کنندیانه؟اماازآنجائیکه مابیش ازدیگران به رفتاردموکراتیک عادت داریم،لذاحرف های پیروزخان ر اهم میشنویم وجواب می دهیم.
اولاانقلابیون سابق همین مبلغین مطالبات حداقلی امروزند.کسانیکه بااستفاده ازتئوری بازی ها،قاعدتابایدمربی تیم های فوتبال محلی میشدندنه رهبران گروهای سیاسی.
شایدشماندانیدولی تعادل نش دردست این دوستان شمابه سمت منفی بینهایت میل کرده است.روزگاری مطلوب شماهاحجاریان ویاقدیانی هابودامروزبه علی لاریجانی وعلی مطهری رسیده است ومطمئنااگراین بازی سخیف ادامه یابد(که من شک دارم)مطلوب شمابه مجتبی خامنه ای هم خواهدرسید(درمقایسه بامصباح یزدی).هرکس که مثل این آقایان به این بازی مسخره تن ندهدوخودراآلوده زشترین صفات سیاسی نسازد،حتماانقلابی دوآتشه است؟هرچندکه انقلابی بودن، بسیارازراهی که رفرمیست هامیروندباارزش تروانسانی تراست.مانیزخواهان مبارزه بدون خشونتیم ولی مثل رفرمیست هاواصلاح طلبان به همه اصول وپرنسیپ های دموکراتیک خودپشت پانمیزنیم(یابه عبارتی به همه باورهایمان ...نمیزنیم).
مانیفست تحول خواهی،انحلال این رژیم استبدادی وجایگزینی آن باحکومتی دموکراتیک است.ولی ظاهرابرخی ازاین تحول خواهان سرنوشت خودراباباند مافیائی رفسنجانی-روحانی گره زده اند.این ازچشم تیزبین مردم دورنخواهدماند.
ممکن است خیلی ازاین پیرمردهائیکه اکنون بااستفاده ازرانت های مختلف(مالی واطلاعاتی) درحال پشتیبانی تمام قدازجناح های ورشکسته رژیمند،تاچندسال آینده دارفانی راوداع گویند،اماباکارشان تمام سوابق سیاسی خودوسازمانشان رازیرسئوال خواهندبرد.
پیروزجان شمابمن بگوبعداز۳۷ سال رای دادن چه چیزی بدست آورده ای؟آیاوضع مملکت بارای دادن شمابهترشده ویاروزبه روزخرابترشده است؟لطفانگوکه درخارج زندگی میکنی وازاوضاع مملکت بیخبری.
۷۲۵٨۷ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " من جرب المجرب "
جناب اشرف,
"ما " خارج نشینان قبول داریم که تا حدودی " از امور زندگی و مبارزات زحمتکشان " ایران " , " قطع ارتباط کامل " داریم و نمیدانیم که چند هزار نفر از " مردم برای حقوقشان درخیابانها و درمحیطهای کاریشان میجنگند " , اما بطور قطع میدانیم که ۳۷ سال پیش چند صد هزار بلکه یکی دو میلیون نفر در خیابان ها بر ضد رژیم " جنگیدند " و چنان گلی به سر مردم مالیدند که هنوز هنوز خشک نشده است; و " خواب می بینیم " که شاید, شاید " من جرب المجرب " نکرده و از راه دیگری " بجنگیم ". و گمان داریم که شما هنوز از خواب ۳۷ سال پیش بیدار نشده اید. اما اگر شما در شرایط حاضر آماده " جنگ در خیابان ها و محیط کار " هستید خیر پیش و موفق باشید.
۷۲۵۷۹ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۴       

    از : علی اشرف

عنوان : جماعت من دیگه حوصله ندارم.
وقتیکه به بعضی ازآدمها ونوع سخن گفتنشان دقت میکنیم،به این نتیجه میرسیم که آنهادرخواب حرف میزنند.طوریکه درمقام شامخ عالمی دست نیافتی به ارائه راهکاروصدورنصایح خردمندانه پرداخته ودرلحظاتی که طول موج خوابشان قدری تغییرمیکند،اندکی هم ازنظام مستقرحرف میزنند.
من مانده ام چه کسی به اینهااین مقام رااعطافرموده که دررابطه بادیگران حکم قطعی صادرکنند.اینکه ازنظرتوانتخابات تنهامنفذموجودبرای مداخله درامورسیاسی اجتماعی ست،نشانه ازقطع ارتباط کامل شماازامورزندگی ومبارزات زحمتکشان است.عزیزم سیاست فقط رای دادن نیست(آنهم اینگونه رای دادنی)وقتیکه مردم برای حقوقشان درخیابانهاودرمحیطهای کاریشان میجنگند،این هم سیاست است،سیاستی که چون مربوط به مردم گمنام است،ازنظرشماودوستانتان فاقداهمیت است.آنچه برای شمامهم است فقط گرم کردن صحنه نمایشات انتخاباتی ست.
۷۲۵۷۶ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " از ازل تا به ابد فرصت درویشان است ". حافظ .
" نگارنده ماهی چند به انتخابات دوره نهم برای آماده سازی جامعه به پذیرش ضرورت مبارزه برای دموکراسی و توسعه اجتماعی، راهکار پیشنهادی خود را برای تشکیل مجلس شورای ملی در سایه ارائه کرده است (تشکیل مجلس شورای ملی – اخبار روز) که متاسفانه در هیجان انتخابات و مواضع هیجانی مورد بررسی قرار نگرفت. ". پایان نقل قول.

" مجلس شورای ملی در سایه ", برای کدام فرقه از هفتاد و دو ملت ؟ برای ما که به علت فقدان تمرین, هنوز فرهنگ دمکراسی را تجربه نکرده ایم آیا چنین نتیجه ای غیر مترقبه بوده است؟ " مجلس شورای ملی در سایه " پیشنهاد ارزنده ایست اگر نماینگان آن انحصارا از فرقه ما باشند.

" وقت تنگ است و در گذر زمان تحولات بسیار سریع تر از گذشته رخ می نماید.". هیچ عجله ای نیست. سی و هفت سال مشق تفرقه و تحریم کرده ایم به امید آنکه " بالاخره فرصت مناسب فرا خواهد رسید. " از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی -
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است ".
۷۲۵۴۷ - تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۴       

  

 
چاپ کن

نظرات (۹)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست