سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
شیدان وثیق
     درباره‌ی خیزش مردمی در ایران و رهبری آن
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۴۰۱ (۹ ژانويه ۲۰۲٣)
     شورش مردمی در ایران و طرح ایجابی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱۴۰۱ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۲)
     «جنبش رهایی‌خواهی» و مسأله‌ی قدرت، دولت و حزب
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱٣۹٨ (۱۵ ژوئيه ۲۰۱۹)
     جنبش کارگری و سیاستِ رهایی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۶ آوريل ۲۰۱۹)
     شرحی بر درس‌های جنبش «جلیقه زردها» - مقاله‌ای از الن بدیو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱۱ مارس ۲۰۱۹)
     درس‌های ماکیاولی درباره‌ی «سیاست»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)
     جلیقه‌زردها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۷ (۲۹ دسامبر ۲۰۱٨)
     گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
     فلسفه‌ به یاری سیاستِ رهایی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
     عناصر توتالیترِ ایدئولوژی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئن ۲۰۱٨)
     زمین بی‌حاصل
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱٣۹۷ (۶ آوريل ۲۰۱٨)
     بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
     چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۷)
     سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۵ (۱٨ مارس ۲۰۱۷)
     اصول نظریِ سیاست رهایی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۵ (۷ ژانويه ۲۰۱۷)
     خاورمیانه، کانون ستیز قدرت‌ها برای سلطه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۵ (۲۵ اوت ۲۰۱۶)
     درباره ی مسائل نظری و سیاسی چپ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۵ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۶)
     جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹۵ (۷ آوريل ۲۰۱۶)
     راز انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶)
     در برابر دو بربریت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۴ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۵)
     لائیسیته و سکولاریزاسیون
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
     زمان نتیجه گیری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     زمان تصمیم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
     ده پرسش اساسی در میان ما
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹٣ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۴)
     چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
     چپ رهایی‌خواه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۱٣)
     کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۲ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
     دام انتخابات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۲ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٣)
     دو جمهوری‌خواهی ناسازگار
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣۹۲ (۱۱ آوريل ۲۰۱٣)
     سه چپِ سازش‌ناپذیر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوريه ۲۰۱٣)
     چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
     در برابر تعصب‌گرایی دینی
همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۱ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
     سه شعار فتیشی‌‌
انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۱ (٣۱ اوت ۲۰۱۲)
     افسانه‌های «پیرامون‌- مرکزی»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۲)
     دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
     کدام چپ؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۰ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۲)
     اعلامیه‌ی جهانی
در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
     نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۰ (۱ سپتامبر ۲۰۱۱)
     بغرنج‌های زمانه‌ی ما
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ شهريور ۱٣۹۰ (۲۷ اوت ۲۰۱۱)
     سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۰ (۲٨ می ۲۰۱۱)
     حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
حقوق بشر -  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣٨۹ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۰)
     توانایی ها و ناتوانی ها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨۹ (۲ دسامبر ۲۰۱۰)
     ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۹ (٣۰ اکتبر ۲۰۱۰)
     یاد و سپاس
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣٨۹ (۱۲ ژوئيه ۲۰۱۰)
     ابهامات «سکولاریسم»
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
     در سوگ پدرم غلامرضا وثیق از یاران خلیل ملکی
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۰)
     تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣٨٨ (۲٣ دسامبر ۲۰۰۹)
     جدایی دولت و دین در ایران
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣٨٨ (۶ نوامبر ۲۰۰۹)
     جنبش همگانی، «جنبش سبز» و پس نشستن ها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨٨ (۱۹ اوت ۲۰۰۹)
     تحریم انتخابات تئوکراتیک ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ (٣ ژوئن ۲۰۰۹)
     تئوکراسی، مداخله گری و تحریم
نظرها -  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۴ می ۲۰۰۹)
     اندیشیدن به رخداد در ویژگی هایش
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ (٣ مارس ۲۰۰۹)
     کنگره بیستم، خروشچف، انشعاب چین و شوروی و چپ ایران...
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣٨۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۰٨)
     مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۷ (۲۶ می ۲۰۰٨)
     سه چالش
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
     چپِ دیگر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئيه ۲۰۰۷)
     همزیستی با بحران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲۱ می ۲۰۰۷)
     پرسش های سوسیالیسم دموکراتیک
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۵ (۲٨ فوريه ۲۰۰۷)
     «سنجیدگی سیاسی» نزد ارسطو
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۵ (۱۷ ژانويه ۲۰۰۷)
     در باره ی "مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران"
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣٨۵ (۱ سپتامبر ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰