یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


بدخوابی های مُزمِن و سالمَندی (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹٨

غمباد ابر (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹٨

آقا خودش خوب می دونه... (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹٨

از باران و کاهگِل (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹٨

ساز ِ برنجی گوشخراش (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٨

بوسه (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹٨

بانوی ما (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣۹٨

مختصر آری، مفید امّا؟ (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣۹٨

بارِ دیگر باستانی (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹٨

هنوز توچال (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۷

من و "گشتن" هایم (ادبیات)

۶ آذر ۱٣۹۷

... دِلَم (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۷

ویرانی (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۷

شیشه و سنگ (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۷

کلافِگی (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

نخجیر (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۷

از پنجره ی دلتنگی (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۷

در نزدیکیِ دور دست (ادبیات)

۱٣ تير ۱٣۹۷

چشمان جغرافیایی (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۷

پس در آمد ها (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۷

موسیقی من و همسایه ام (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

سامانِ همواره (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷

طبابت (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

مردمان خاکی (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

گُجَسته فرشته (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹۷

صبح بارانی (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۷

پرچم ِ ملّی (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۷

کهنسال ِ جوان (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

زادروز (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۶

حبس ابد (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

نظرِ همسایه (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۶

جمجمه ها (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۶

پس درآمدها (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹۶

یک روزِ برفی (ادبیات)

۲۶ آبان ۱٣۹۶

سرزمینم (ادبیات)

۲۰ آبان ۱٣۹۶

فرودگاه (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۶

زمین را میازار (ادبیات)

٣ آبان ۱٣۹۶

اسباب کِشی (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۶

جَسَدی در باران (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۶

بیاد سیاوش بیدگانی، برای محمدرضا شجریان (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹۶

خوابی در کهکشان ِ غزل (ادبیات)

۴ مهر ۱٣۹۶

تولّدی دیگر (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۶

بیژن و منیژه (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۶

خیابان های من (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۶

گزارش هوا (ادبیات)

۴ شهريور ۱٣۹۶

آلزایمر (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۶

در غیابت (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۶

مرشد (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۶

جانِ جهان* (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣۹۶

خاله معصومه (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۶

برای "الا"* (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶

انتخابات؛ ارزیابی یک حرکت در حکومت ولایت مطلقه ی فقیه (سیاسی)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

از کفشهای لُپن، صدای پوتین به گوش میرسد! - بهمن پارسا (مقاله ها)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۶

هفتم می ِ ۲۰۱۷؛ شمار فاشیستهای فرانسه به چند هزارتن می رسد (جهان)

٨ ارديبهشت ۱٣۹۶

به امید دیدار شبحی که دوست میدارم (سیاسی)

۲۹ فروردين ۱٣۹۶

لاک پشت زِنُن و سیمرغ (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۶

اَفسَل اَلفُسایِل اَلعُلَما قصِّر اَللّهُ اَلَحِظاتِه (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۶

رایش چهارم و گرمایش جهانی (جهان)

۱۱ فروردين ۱٣۹۶

پس درآمدها (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹۶

باستانی تازه! (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۶

یک نگاه ، چند برداشت (زنان)

۲۵ اسفند ۱٣۹۵

گذشتن و گذاشتن (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۵

رایش چهارم با حرفهای کهنه در فضایی تازه (جهان)

۱۶ اسفند ۱٣۹۵

رایش چهارم (جهان)

۱۴ بهمن ۱٣۹۵

قوز بالای قوز (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۵

در همین حدود (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۵

پس درآمدها! (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣۹۵

نگاهی به یک واژه"نویسا" (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣۹۵

لوبیتلِ ۲ (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۵

یک رخداد (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۵

ترامپیه* (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۵

وهم (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۵

شه مات* (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۵

سفر (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۵

زان پیش تر که نباشی (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹۵

عکسهای تابستانی (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۵

تصویر یک تصوّر (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۵

موش نامی شود از شدّت طاعون همه جا (ادبیات)

۱ تير ۱٣۹۵

بی خود در نجوا (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۵

پیام گیر* (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۵

فیدلیو* (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۵

با عقربه ها (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۵

مهربانو* (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣۹۵

ما و فرزندان شیطان (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹۵

آمد بهار (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹۴

دو نیمه (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۴

رویداد (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹۴

یکشنبه ی کولی (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

پس در آمدها (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۴

هرکه درکش بیش، رنجش بیشتر (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۴

در (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۴

آرئز* (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۴

نتایج سحر و عواقب آن (سیاسی)

۲۱ دی ۱٣۹۴

از سیاستِ توّحش تا توحشِ سیاسی! (سیاسی)

۱۴ دی ۱٣۹۴

دارایی! (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۴

باد آورده بود و امّا…! (ادبیات)

۲ دی ۱٣۹۴

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی (جهان)

۲۴ آذر ۱٣۹۴

پس درآمدها! (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣۹۴

فرانسه با سرعت به راست! (سیاسی)

۱۹ آذر ۱٣۹۴

بازهم از گرمایش! (اجتماعی)

۱۷ آذر ۱٣۹۴

گرمِ هم آیی در پاریس! (سیاسی)

۱۰ آذر ۱٣۹۴

گلدانها! (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۴

سلام پاریس! (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۴

"حسنت به اتّفاق ملاحت جهان گرفت" (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۴

دلواپسیِ دیر (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۴

باز محرم شد و دلها شکست (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۴

پس درآمدها! (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۴

درگاهِ قانون. نوشته: کافکا (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۴

نیکی چه بدی داشت...! (ادبیات)

۶ مهر ۱٣۹۴

ورقی کهنه (ترجمه ی اثری از کافکا) (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣۹۴

بیاتِ تِه رون (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹۴

از فراز سکوها، نوشته: فرانتس کافکا (ادبیات)

۱٨ شهريور ۱٣۹۴

چه می ماند به جا (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۴

عطر باده و نفیر سجّاده (ادبیات)

۴ شهريور ۱٣۹۴

مادمازل لشریه (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۴

آقای دادیار (بخش پایانی) (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۴

آقای دادیار ۶ (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۴

آقای دادیار ۵ (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹۴

آقای دادیار ۴ (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۴

آقای دادیار ۳ (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣۹۴

آقای دادیار ۲ (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۴

آقای دادیار (ادبیات)

۹ تير ۱٣۹۴

پزشک ولایت Un medecin de campagne (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۴

پس درامدها (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹۴

وکیل مدافع جدید (ترجمه ی اثری کوتاه از فرانتس کافکا) (ادبیات)

۱۹ خرداد ۱٣۹۴

نوعی مرور (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹۴

برای زندگی (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹۴

برای فریناز و دیگر زنهای وطنم (ادبیات)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

بودن (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴

اکنون یکشنبه (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

در عبور از خویشتن (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۴

خبری نیست! (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۴

 

بهمن پارسا


بازگشت به صفحه نخست